Ở Hoa Thịnh Đốn, trung thực là một từ đơn độc như thế