Tổng thống Hoa Kỳ lên án việc Sở giao dịch Moscow mở cửa trở lại