Ông Elon Musk cam kết tự do ngôn luận ngay cả khi có rủi ro ‘trực tiếp về an toàn cá nhân’