Ông Eric Hoffer: Người đấu tranh cho tầng lớp lao động