Ông Fauci, được trả lương cao nhất ở Hoa Thịnh Đốn, nhận cơ hội lớn dưới thời TT George W. Bush