Ông Gordon Chang: Mở cửa du lịch và che giấu dữ liệu, ĐCSTQ đang muốn lây bệnh cho thế giới