Ông McCarthy cho biết cuộc điều tra đàn hặc TT Biden là ‘bước tiến tự nhiên’