Ông McCarthy cho biết sẽ xem xét xóa bỏ các bản đàn hặc ông Trump