Ông McCarthy: Cuộc họp về hạn mức nợ với Tổng thống Biden không mang lại ‘bước tiến mới nào’