Ông Musk mua 9.2% cổ phần của Twitter sau khi đặt câu hỏi về cam kết tự do ngôn luận