Ông Tập đứng trước những thách thức chồng chất để giữ được nhiệm kỳ thứ ba