Ông Tập thị sát cứ địa không gian mật, yêu cầu quân đội chuẩn bị cho chiến tranh