Ông Trump tăng cường tiến cử ứng viên vững lập trường về tính liêm chính trong bầu cử