Thượng viện Arizona điều trần về nhiều chi tiết mâu thuẫn phát hiện trong cuộc kiểm toán bầu cử