Ông Viên Hồng Băng nhớ lại sự kiện Lục Tứ: Xe tăng cán tử vong sinh viên trên lan can sắt