Các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Ý phản đối lệnh bắt buộc chích ngừa