Ottawa: Thị trưởng cho biết có thể bán những xe tải biểu tình bằng cách sử dụng Đạo luật Khẩn cấp