PacWest xác nhận đang xem xét bán lại khi cổ phiếu bị bán tháo ngày càng sâu