Pennsylvania dự tính 54 địa điểm cho trạm sạc xe điện