PHÂN TÍCH: ‘Tôi ghét việc chính trị được đưa vào khoa học’: Tin nhắn văn bản của các nhà khoa học hàng đầu làm sáng tỏ phản ứng về nguồn gốc COVID

Các tin nhắn cho thấy phản ứng trước những lo ngại về nguồn gốc COVID đã bị chính trị hóa nhằm bảo vệ Trung Quốc