PHÂN TÍCH: Từ Bud Light đến Disney, cánh tả đang xâm nhập vào quảng cáo doanh nghiệp như thế nào