Nhân vật robot hoạt hình ‘dẫn hướng chuyển giới’ (Trans-Former) thức tỉnh xuất hiện trên chương trình TV dành cho trẻ em