Phái bảo tồn truyền thống lo ngại về dự luật tăng cường các bài học giáo dục công dân và lịch sử