Nam diễn viên Richard Dreyfuss thảo luận về tầm quan trọng của việc dạy môn giáo dục công dân ở các trường học Mỹ

Ông Dreyfuss nói, hiểu biết về Hiến Pháp là điều cần thiết để thực hiện bổn phận công dân