Phần 2: Trung Cộng từ lâu đã tuyên chiến với Hoa Kỳ