Phần bào chữa: Bằng chứng được tạo ra để vu vạ cho ông Enrique Tarrio và các bị cáo khác của Proud Boys