Phải chăng tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi?