PHÂN TÍCH: Chìa khóa của ESG: Kiểm soát việc biểu quyết của cổ đông

Quốc hội điều trần ba ngày về các công ty biểu quyết cho cổ phiếu mà quý vị sở hữu