PHÂN TÍCH: Lý do chiến dịch dùng người chuyển giới để quảng cáo có thể là tin xấu cho Bud Light