Phân tích: Nguyên nhân giá vàng thế giới tăng ‘đến từ Trung Quốc’