Phân tích: Sản lượng điện của Hoa Kỳ giảm khi nhu cầu điện tăng

Tổ chức truyền tải khu vực PJM cho biết độ tin cậy của lưới điện có nguy cơ vào năm 2030