PHÂN TÍCH: Thời kỳ lên ngôi của thành viên thứ 5 trong Ban Thường vụ ĐCSTQ – Thái Kỳ