Phát hiện thêm nhiều tủ quần áo chuyển giới bí mật ở các trường công lập