Phong tỏa Thượng Hải: Công dân ngoại quốc đang ở trong hoàn cảnh khó khăn