Nhà đạo đức y tế: Chính phủ tăng sự giám sát, lạm dụng các quyền hạn về tình trạng khẩn cấp trong đại dịch