Phỏng vấn: Dịch bệnh đang lan rộng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc