Phỏng vấn nhà hoạt động ủng hộ sự sống có mẹ bị FBI viếng thăm