PTT Harris đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á