Quan chức hàng đầu NIH không biết về nghiên cứu COVID mới với tỷ lệ tử vong ‘80%’ ở chuột