Trung Quốc: Biến thể Omicron mới lan rộng ra 9 tỉnh, dân chúng sợ hãi, nhà xác quá tải