Quan chức Hoa Kỳ: Các danh sách tên đã được chia sẻ với Taliban