Quan chức Hoa Kỳ kinh ngạc khi thấy Trung Cộng bán vaccine cho COVAX thu lợi thay vì tài trợ