Quận Los Angeles loại bỏ 1.2 triệu người không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri