PHÂN TÍCH: Các tiểu bang Xanh và Đỏ ở Hoa Kỳ bất đồng với hàng ngàn dự luật bầu cử tại cơ quan lập pháp tiểu bang

Nhà phân tích nhận định về ý kiến cho rằng các dự luật về tính liêm chính của bầu cử khiến việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn là ‘không đúng’