Số lượng căn hộ bỏ trống tại Trung Quốc gấp 27 lần quy mô thành phố New York