Quốc hội Úc tiếp tục áp dụng với các biện pháp an toàn nghiêm ngặt nhất