Quỹ đầu tư ‘Giá trị truyền thống’ phản bác các tiêu chí ESG