SAP: Chuỗi cung ứng trên toàn thế giới dịch chuyển theo mô hình ‘tích trữ khi cần’