Sở Giao thông vận tải tiểu bang: California có thể mất vị thế đông dân nhất trong 20 năm, dân số sẽ giảm đến hết năm 2050