Nghiên cứu: California nằm trong số các tiểu bang có thứ hạng thấp nhất cho quân nhân về hưu